ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • Съдържанието на нашия уебсайт е с изцяло информативна цел и не предоставя услуги, по смисъла на Закона за електронната търговия.
 • Той е собственост и се поддържа от „ПРОФОКУС“ ЕООД – българско дружество, регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК: 205961542, със седалище гр. Бургас, Славейков 15 и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 33, имейл адрес: office@brandidea.net и телефон: 098 871 4467.

2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

 • Общите условия са предназначени да регламентират начина на ползване и достъп до уебсайта. Освен с тях, е необходимо да се запознаете и с Уведомлението за поверително третиране на лични данни.
 • Настоящите общи условия се свеждат до знанието на потребителите чрез публикуването им тук и Brand Idea си запазва правото едностранно да променя обхвата, съдържанието и характеристиките на уебсайта. При наличие на законови или договорни задължения, които се прилагат спрямо нас, или възникване на такава промяна, Brand Idea може да изменя настоящите общи условия. Възможно е уебсайтът ни да препраща към сайтове или уеб платформи, които администрираме.

3. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Brand Idea не носи отговорност за неочаквано възникнали поради невъзможност на предоставяне на съдържание или недостъпност на уеб сайта вреди и пропуснати ползи. Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди, загуби и/или пропуснати ползи, включително пропуснати бизнес възможности или проекти, или загуба на печалба, настъпили в резултат от невъзможността за използване уебсайта или използването му, както и каквото и да било съдържание, извлечено от него.
 • Brand Idea не носи отговорност за вреди, причинени от заразяване с вируси или друг зловреден софтуер, когато предотвратяването е било извън нашия контрол. Напълно възможно е връзки от сайта да водят до ресурси, намиращи се на сървъри или облачни структури на трети страни, над които Администраторът няма контрол и не носи отговорност за съдържанието им.

4. АВТОРСКО ПРАВО И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Графичните изображения и елементи, използвани в уеб сайта, базата данни и други обекти на авторското право, са изключителна собственост на „ПРОФОКУС“ ЕООД. Потребителите и посетителите на сайта нямат право да копират, възпроизвеждат или извършват всякакви действия, с които биха уронили авторското ни право, без предварителното ни, писмено съгласие.

5. СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • Brand Idea не събира лични данни като администратор на лични данни, по смисъла на Закона за личните данни, макар че има достъп до такива – в случай, че са ни предоставени от Вас посредством електронно съобщение чрез контактната форма или електронната поща. Уебсайтът ни използва защитен Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) протокол. Все пак, за да можем да направим обратна връзка с Вас или да отговорим на Вашето запитване, ще ни е нужен минимален набор от лични данни.
 • В „ПРОФОКУС“ ЕООД постоянно подобряваме техническите и организационните си мерки, като вътрешни правила, политики и процедури, осигуряващи предпазване на личната информация от загуба, неправомерен достъп или разкриване.
 • В „ПРОФОКУС“ ЕООД полагаме усилия за осигуряването на сигурността на информацията и конфиденциалността, личните данни на нашите служители и контрагенти, както и лицата, които са предоставили лична информация чрез уебсайта ни.

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 

 • Нищожността на отделни части в Общите условия не носи цялостната им нищожност, когато те са заместени по право от норми на закона.
 • Действащото българско, както и релевантно за случая европейско законодателство, са приложими относно неуредените въпроси. Възникналите във връзка с използването на уеб сайта спорове се уреждат по взаимно съгласие, а когато това е не възможно – по съдебен ред пред компетентния български съд по правилата на подсъдността, предвидени в Гражданския процесуален кодекс.